صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۵۶) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ (۰.۶) ۱.۸۸ (۸۸.۹۹) ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۴۵) ۰.۳۹ (۸۰.۴۵) ۳۱۴.۱۱
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۱۶ ۱.۵۷ ۶,۶۴۱.۴ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۳.۱۸ ۰.۵۷ ۹,۲۱۴,۴۵۳.۳۱ ۶۹۷.۸۷
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ (۰.۶۲) ۱.۸۱ (۸۹.۵۷) ۷۰,۲۰۴.۱۴
۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۳۲) ۸۶.۹ (۶۹.۳۳)
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۸۱ ۹۷۳.۸۴ ۱,۷۶۷.۹۸
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱.۲۱ ۰.۷۴ ۷,۹۲۴.۴۸ ۱,۳۸۱.۶۹
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۱,۷۹۴.۸۳ ۱,۵۴۱.۶۸
۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۵۹ ۱.۰۵ ۷۴۲.۵۷ ۴,۴۰۶.۷۳
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۶۱) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۴۱ ۱ ۳۴۹.۲۸ ۳,۶۱۲.۶۶
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۱ ۰.۶۹ ۵,۳۱۲.۲ ۱,۱۳۸.۵۲
۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۳۶ ۰.۱۱ ۲۷۲.۲۸ ۴۸.۴