صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۷)
۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱.۰۹ ۰.۳۶ ۵,۰۷۴.۲ ۲۷۷.۳۵
۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۲۲ ۰.۰۱ ۱۱۹.۱ ۲.۱۵
۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱.۷۶ ۰.۴۳ ۵۸,۶۹۷.۴۲ ۳۷۶.۶۵
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۸۳ ۲.۰۳ ۲,۶۰۷,۷۸۸.۶۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۹۳) (۰.۵۵) (۹۶.۷۱) (۸۶.۸۴)
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۸۴ ۱.۷۹ ۷۸,۹۲۹.۷۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۳۲ ۰.۷۱ ۲۲۵.۵ ۱,۲۰۱.۵۲
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۹.۰۴ ۱۳۶.۴۲
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۰۳ ۳.۱ ۱۵۲,۱۳۱.۴۹ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۱۲ ۱.۴۷ ۵,۶۷۵.۹۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۳۴ ۱.۲۱ ۱۲,۷۱۹.۱۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۶) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۸۶) ۰ (۹۹.۸۹) ۰