صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۷۳ ۰.۳۸ ۱,۳۰۷.۸۸ ۲۹۶.۵۴
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۲۷ ۰.۸۸ ۹,۹۵۱.۹۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۰۴) ۰.۰۵ (۱۲.۰۵) ۱۹.۸۳
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۲۸ ۰.۲۱ ۱۷۷.۵۷ ۱۱۱.۲۲
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۴۱ ۰.۱ ۳۴۲.۰۱ ۴۴.۶۸
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۹۶ ۰.۶۵ ۳,۱۴۰.۲۹ ۹۵۷.۵
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۵ ۰.۱۳ ۲۵۲.۹۸ ۵۹.۲۲
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۵۶) (۱.۴۸) (۹۹.۶۷) (۹۹.۵۷)
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۰۷) (۰.۰۷) (۲۳.۸۹) (۲۱.۹۳)
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۱۶ ۰.۱۴ ۷۶.۲۵ ۶۸.۴۸
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۰۳ ۰.۸۹ ۴,۱۴۵.۵۳ ۲,۴۵۷.۰۷
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۳۹ ۰.۳۸ ۳۱۵.۰۲ ۲۹۸.۵
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۱.۱۲) (۱) (۹۸.۳۶) (۹۷.۴۶)
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۹۲.۰۱ ۸۷.۳۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۲ ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰