صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۲۷) ۰.۲۲ (۶۲.۳۴) ۱۱۹.۴۸
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۹۶) (۱.۳۹) (۹۹.۹۳) (۹۹.۳۹)
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۴) ۰.۰۷ (۳۸.۹۶) ۳۱.۳۳
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۱۹) (۰.۳) (۴۹.۶۸) (۶۶.۶۹)
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۷۲ ۱.۲۱ ۴۹,۸۹۹.۳۷ ۷,۸۶۱.۷۱
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۵۶ ۰.۸۳ ۲۸,۸۰۶.۴۶ ۱,۹۴۶.۷
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۶۴) (۰.۷۷) (۹۰.۵۴) (۹۴.۰۷)
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۸۷) (۰.۸۱) (۹۵.۹۵) (۹۴.۹۲)
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۴۸ ۲.۰۳ ۷۶۶,۶۶۹.۸۱ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۶۷ ۰.۲۶ ۱,۰۴۸.۱۷ ۱۵۷.۴۹
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۳.۱) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰