صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۳ (۰.۰۴) ۲۰۳.۳۶ (۱۴.۱۹)
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱.۵۱ ۱.۰۹ ۲۳,۷۰۳.۵۷ ۵,۰۵۸.۶
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۲.۴۹ ۰.۹۷ ۷۷۹,۲۹۴.۶ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۸۳) (۰.۹۳) (۹۵.۱۵) (۹۶.۷)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱.۱۶ ۰.۵۵ ۶,۶۰۷.۴۷ ۶۳۴.۵۳
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۳.۰۹ ۲.۶۱ ۶,۶۹۰,۵۴۹.۸۷ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۶۳ ۱.۵۲ ۳۶,۴۱۸.۳۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۲۷) (۰.۴) (۶۲.۲۷) (۷۶.۵۹)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ (۰.۴۳) ۰.۰۴ (۷۸.۹۹) ۱۳.۹۴
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۶ ۱.۵۲ ۳۲,۶۱۶.۸۳ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۵۸) ۰ (۸۸.۱۳) ۰