صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۲.۵۴۹ %۲.۸۷۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۱.۳۴۶)% (۱.۶۰۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۸.۵۳۳ %۷.۳۷۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۲۸.۱۶۸ %۲۷.۰۰۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۵۸.۷۹۷ %۵۹.۵۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۷۴.۷۶ %۷۷.۹۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۹۴۷.۳ %۲۴۶۹.۵۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۷۹۷۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۷)% (۹۷.۴۶)%