صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۴۸۲)% (۰.۶۴۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲.۱۰۶ %۳.۶۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۱۳.۴۰۵ %۱۸.۵۹۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۸۲.۲۲۳ %۱۰۲.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۸۹.۰۵۷ %۳۴۹.۸۳۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۵۹۱.۶ %۷۰۷.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۵۶۱۲.۰۹۵ %۱۶۳۷۶.۶۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۷۹۷۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۹۱)% (۹۸.۶۲)%