صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۱.۵۹۵ %۱.۵۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۳.۸۵۹ %۴.۳۶۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۱۱.۲۰۷ %۸.۹۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۱۴.۱۰۴ %۱۲.۰۷۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۴۵.۰۱۱ %۴۴.۲۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۹۲.۱۸ %۹۹.۰۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۹۸۹.۰۶۵ %۲۵۵۳.۴۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۷۹۷۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۵۷)% (۹۷.۴۶)%