صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۲.۹۳ %۳.۶۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۶.۵۱۵ %۶.۵۵۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۷.۰۴۱ %۲.۲۰۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۶۴.۶۷۹ %۵۵.۱۱۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۸۳.۸۶۳ %۷۶.۸۱۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۲۱۴.۰۷۶ %۲۰۶.۲۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۱۸۱۳.۹۴۵ %۴۴۲۷.۲۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۷۹۷۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۹۱)% (۹۸.۶۲)%