صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ افشای پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۹/۴/۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ افشای پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۹۹/۰۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۹/۰۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۹/۰۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ گزارش فعالیت مدیر شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۸/۱۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ گزارش فعالیت مدیر شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۸/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۸/۱۰/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۹/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش فعالیت مدیر سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۸/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به (اصلاحی )۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۷/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ گزارش فعالیت مدیر سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۶/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ گزارش فعالیت مدیر سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۴/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۳/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ گزارش فعالیت مدیر شش ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ افشای صورت وضعیت پورتفوی منتهی به ۹۷/۱۲/۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش فعالیت مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ افشای صورت وضعیت پورتفوی منتهی به ۹۷/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۷/۱۰/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۷/۰۹/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش عملکرد مدیر برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۷/۸/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۷/۰۸/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ افشای پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۵/۰۸(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد سالانه مدیر منتهی به ۹۷/۵/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۹۷/۵/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۷/۶/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ گزارش فعالیت مدیر سالانه منتهی به ۹۷/۵/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۹۷/۵/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای پرتفوی منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۹۷/۲/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۹۷/۲/۸ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه منتهی ۲۹/۱۲/۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره منتهی به ۹۶/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ گزارش فعالیت مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به ۹۶/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۹۶/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۹۶/۸/۸ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۹۶/۸/۸ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۹۶/۵/۸ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ صورت مالی حسابرسی شده۹۶/۵/۸ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ صورت مالی حسابرسی شده سالانه صندوق منتهی به ۹۶/۵/۸ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ صورتهای مالی مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۹۶/۵/۸ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۸/۲/۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ صورت مالی های نه ماه منتهی به ۸/۲/۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۸/۱۱/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۸/۱۱/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ صورت های مالی حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به ۸-۱۱-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ گزارش فعالیت سه ماهه مدیر منتهی به ۸-۸-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۸-۸-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده ۸-۵-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۹۵/۵/۸ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۸-۵-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ گزارش فعالیت نه ماهه منتهی به ۸/۲/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۸/۲/۹۵ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ گزارش فعالیت مدیر منتهی به ۸/۸/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۸/۱۱/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ گزارش فعالیت مدیر ۸-۱۱-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۸/۱۱/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۸/۸/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۸-۵-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ گزارش سالیانه فعالیت مدیر دوره منتهی به ۸-۵-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ صورت های مالی منتهی به ۸-۵-۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۸-۵-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ گزارش فعالیت دوره نه ماهه منتهی به ۹۴/۲/۸ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۹۴/۲/۸ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۳/۱۱/۸ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ گزارش فعالیت مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به ۹۳/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۸/۱۱۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ گزارش فعالیت سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا منتهی به ۸/۸/۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ گزارش فعالیت سال مالی منتتهی به ۹۳/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۳/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ صورت مالی دوازده ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری(IPS) دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ گزارش فعالیت مدیریت صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۹۳/۰۲/۰۸ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ صورتهای مالی دوره نه ماهه متهی به ۸ اردیبهشت ۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲۱۱۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲۱۱۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ گزارش فعالیت صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۲/۸/۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ گزارش فعالیت سال مالی منتهی به ۹۲/۵/۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۹۲/۵/۹ تأیید شده توسط مدیر و متولی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۲/۲/۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۹۱/۸/۸ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ صورتهای مالی ۴ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۹۱/۸/۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ دانلود
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ دانلود
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۴/۰۳/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ صورت مالی دوازده ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ دانلود
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ صورت مالی دوازده ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۴/۰۹/۱۳۸۹ دانلود
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۴/۰۶/۱۳۸۹ دانلود
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۸۹/۰۶/۲۴ دانلود
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۸۹/۰۳/۲۴ دانلود