صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/17 1397/10/17 افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 97/10/08 دانلود
1397/09/18 1397/09/18 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/09/08 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 گزارش عملکرد مدیر براي دوره سه ماهه منتهي به 97/8/8 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1397/08/08 دانلود
1397/08/14 1397/08/14 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/08/08 دانلود
1397/07/18 1397/07/18 افشای پرتفوی منتهی به 1397/07/08 دانلود
1397/07/16 1397/07/16 صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 97/5/08(اصلاحی) دانلود
1397/06/26 1397/06/26 گزارش عملکرد سالانه مدیر منتهی به 97/5/8 دانلود
1397/06/26 1397/06/26 صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 97/5/8 دانلود
1397/06/18 1397/06/18 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/6/8 دانلود
1397/06/06 1397/06/06 گزارش فعالیت مدیر سالانه منتهی به 97/5/8 دانلود
1397/06/06 1397/06/06 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 97/5/8 دانلود
1397/05/09 1397/05/09 افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 97/04/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای پرتفوی منتهی به 97/03/31 دانلود
1397/03/08 1397/03/08 افشای پرتفوی منتهی به 97/02/31 دانلود
1397/03/02 1397/03/02 گزارش فعالیت مدیر منتهي به 97/2/8 دانلود
1397/02/30 1397/02/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 97/2/8 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 پرتفوی منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 افشای پرتفوی ماهانه منتهی 29/12/96 دانلود
1396/12/17 1396/12/17 صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره منتهی به 96/11/08 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 افشاي پرتفوي ماهیانه منتهي به 1396/11/30 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 گزارش فعالیت مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به 96/11/8 دانلود
1396/11/28 1396/11/28 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 96/11/8 دانلود
1396/11/09 1396/11/09 افشای پرتفوی منتهی به 96/10/30 دانلود
1396/09/07 1396/09/07 گزارش فعالیت مدیر منتهی به 96/8/8 دانلود
1396/09/05 1396/09/05 صورت مالی سه ماهه منتهی به 96/8/8 دانلود
1396/09/05 1396/09/05 گزارش فعالیت مدیر منتهی به 96/5/8 دانلود
1396/07/03 1396/07/03 صورت مالی حسابرسی شده96/5/8 دانلود
1396/06/22 1396/06/22 صورت مالی حسابرسی شده سالانه صندوق منتهی به 96/5/8 دانلود
1396/06/05 1396/06/05 صورتهای مالی مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 96/5/8 دانلود
1396/03/03 1396/03/03 گزارش فعالیت مدیر منتهی به 8/2/96 دانلود
1396/03/03 1396/03/03 صورت مالی های نه ماه منتهی به 8/2/96 دانلود
1396/01/08 1396/01/08 گزارش فعالیت مدیر منتهی به 8/11/95 دانلود
1395/12/25 1395/12/25 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 8/11/95 دانلود
1395/12/07 1395/12/07 صورت های مالی حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به 8-11-95 دانلود
1395/08/29 1395/08/29 گزارش فعالیت سه ماهه مدیر منتهی به 8-8-95 دانلود
1395/08/29 1395/08/29 صورت مالی سه ماهه منتهی به 8-8-95 دانلود
1395/06/20 1395/06/20 صورتهای مالی حسابرسی شده 8-5-95 دانلود
1395/06/06 1395/06/06 گزارش فعالیت مدیر منتهی به 95/5/8 دانلود
1395/05/30 1395/05/30 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 8-5-95 دانلود
1395/03/08 1395/03/08 گزارش فعالیت نه ماهه منتهی به 8/2/95 دانلود
1395/02/27 1395/02/27 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 8/2/95 دانلود
1394/12/26 1394/12/26 گزارش فعالیت مدیر منتهی به 8/8/94 دانلود
1394/12/17 1394/12/17 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 8/11/94 دانلود
1394/12/04 1394/12/04 گزارش فعالیت مدیر 8-11-94 دانلود
1394/11/26 1394/11/26 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 8/11/94 دانلود
1394/09/08 1394/09/08 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 8/8/94 دانلود
1394/09/07 1394/09/07 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 8-5-94 دانلود
1394/08/23 1394/08/23 گزارش سالیانه فعالیت مدیر دوره منتهی به 8-5-94 دانلود
1394/08/23 1394/08/23 صورت های مالی منتهی به 8-5-94 حسابرسی نشده دانلود
1394/06/08 1394/06/08 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 8-5-94 دانلود
1394/03/09 1394/03/09 گزارش فعالیت دوره نه ماهه منتهی به 94/2/8 دانلود
1394/03/06 1394/03/06 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 94/2/8 دانلود
1393/12/26 1393/12/26 صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 93/11/8 دانلود
1393/12/16 1393/12/16 گزارش فعالیت مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به 93/11/08 دانلود
1393/12/05 1393/12/05 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 8/1193 دانلود
1393/09/11 1393/09/11 گزارش فعالیت سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا منتهی به 8/8/93 دانلود
1393/09/04 1393/09/04 صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 08/08/1393 دانلود
1393/06/29 1393/06/29 گزارش فعالیت سال مالی منتتهی به 93/05/08 دانلود
1393/06/26 1393/06/26 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 93/05/08 دانلود
1393/06/08 1393/06/08 صورت مالی دوازده ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1393/05/08 دانلود
1393/05/04 1393/05/04 بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری(IPS) دانلود
1393/03/26 1393/03/26 گزارش فعالیت مدیریت صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 93/02/08 دانلود
1393/03/07 1393/03/07 صورتهای مالی دوره نه ماهه متهی به 8 اردیبهشت 93 دانلود
1392/12/19 1392/12/19 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 13921108 دانلود
1392/11/30 1392/11/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 13921108 دانلود
1392/11/29 1392/11/29 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1392/11/08 دانلود
1392/09/20 1392/09/20 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1392/08/08 دانلود
1392/09/04 1392/09/04 گزارش فعالیت صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 92/8/8 دانلود
1392/08/21 1392/08/21 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1392/05/08 دانلود
1392/08/15 1392/08/15 گزارش فعالیت سال مالی منتهی به 92/5/8 دانلود
1392/08/01 1392/08/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 92/5/9 تأیید شده توسط مدیر و متولی(حسابرسی نشده) دانلود
1392/08/01 1392/08/01 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 92/2/8 دانلود
1392/05/28 1392/05/28 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1391/11/08 دانلود
1392/05/07 1392/05/07 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1391/11/08 دانلود
1392/04/29 1392/04/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 91/8/8 دانلود
1391/05/08 1391/05/08 صورتهای مالی 4 ماه و 14 روزه منتهی به 91/8/5 دانلود
1391/02/20 1391/02/20 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1390/12/24 دانلود
1391/01/31 1391/01/31 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1390/12/24 دانلود
1390/11/01 1390/11/01 صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1390/09/24 دانلود
1390/08/17 1390/08/17 صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1390/06/24 دانلود
1390/07/26 1390/07/26 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1390/06/24 دانلود
1390/05/05 1390/05/05 صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 24/03/1390 دانلود
1390/02/04 1390/02/04 صورت مالی دوازده ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/12/1389 دانلود
1390/01/29 1390/01/29 صورت مالی دوازده ماهه حسابرسی نشده منتهی به 24/12/1389 دانلود
1389/10/19 1389/10/19 صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 24/09/1389 دانلود
1389/08/05 1389/08/05 صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/06/1389 دانلود
1389/07/14 1389/07/14 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 89/06/24 دانلود
1389/06/03 1389/06/03 صورت مالی سه ماهه منتهی به 89/03/24 دانلود