مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-اساسنامه دریافت خبر 1396/08/29
2 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-امیدنامه دریافت خبر 1396/08/29
3 اطلاعیه مجمع مورخ96/08/06 دریافت خبر 1396/08/06
4 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
5 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
6 صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر 1396/07/11
7 صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر 1396/07/11
8 حاضرین در مجمع 96/07/03 دریافت خبر 1396/07/04
9 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/07/01
10 تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1396/06/08
11 تایید صورتجلسه 96/01/30 دریافت خبر 1396/06/08
12 تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/05/31
13 تایید صورتجلسه مجمع 2/24 دریافت خبر 1396/04/19
14 تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر 1396/04/19
15 صورت جلسه 1396/03/27 دریافت خبر 1396/03/28
16 اطلاعیه مجمع 27/3 دریافت خبر 1396/03/27
17 مجمع مورخ 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/30
18 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/02/24
19 دستور جلسه مجمع 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/04
20 تایید صورت جلسه مورخ 95/11/10 توسط سازمان دریافت خبر 1395/11/26
21 صورتجلسه مورخ 95/11/11 دریافت خبر 1395/11/20
22 صورتجلسه مورخ 95/11/10 دریافت خبر 1395/11/11
23 اعلام زمان مجمع 11-11-95 دریافت خبر 1395/11/11
24 اعلام زمان مجمع 10-11-95 دریافت خبر 1395/11/09
25 صورتجلسه مورخ 95/9/29 دریافت خبر 1395/10/04
26 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 95/7/6 توسط سازمان دریافت خبر 1395/08/03
27 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر 1395/07/13
28 حاظرین مجمع مورخ 95/7/6 دریافت خبر 1395/07/10
29 اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1395/07/04
30 صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر 1395/04/19
31 مجمع مورخ 94/11/25 دریافت خبر 1394/11/27
32 نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر 1394/11/11
33 تایید صورت جلسه مجمع امید نامه24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
34 تایید صورت جلسه مجمع 24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
35 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
36 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
37 مجمع سالیانه مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/09/29
38 صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر 1393/12/18
39 صورت جلسه مجمع 93/4/22 مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/12/06
40 صورت جلسه مجمع 93/4/4 مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر 1393/12/06
41 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/6/9 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
42 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1392/12/05
43 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
44 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ 91/11/04 دریافت خبر 1392/02/22
45 صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ 91/3/9 دریافت خبر 1391/06/28
46 قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر 1391/05/08
47 قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
48 قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
49 قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
50 قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
51 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
52 صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق