مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/23
2 تاییدیه سازمان برای مجمع 4/3 دریافت خبر 1397/04/12
3 صورتجلسه مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/09
4 حاضرین مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/03
5 اطلاعیه مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/03/19
6 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-اساسنامه دریافت خبر 1396/08/29
7 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-امیدنامه دریافت خبر 1396/08/29
8 اطلاعیه مجمع مورخ96/08/06 دریافت خبر 1396/08/06
9 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
10 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
11 صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر 1396/07/11
12 صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر 1396/07/11
13 حاضرین در مجمع 96/07/03 دریافت خبر 1396/07/04
14 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/07/01
15 تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1396/06/08
16 تایید صورتجلسه 96/01/30 دریافت خبر 1396/06/08
17 تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/05/31
18 تایید صورتجلسه مجمع 2/24 دریافت خبر 1396/04/19
19 تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر 1396/04/19
20 صورت جلسه 1396/03/27 دریافت خبر 1396/03/28
21 اطلاعیه مجمع 27/3 دریافت خبر 1396/03/27
22 مجمع مورخ 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/30
23 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/02/24
24 دستور جلسه مجمع 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/04
25 تایید صورت جلسه مورخ 95/11/10 توسط سازمان دریافت خبر 1395/11/26
26 صورتجلسه مورخ 95/11/11 دریافت خبر 1395/11/20
27 صورتجلسه مورخ 95/11/10 دریافت خبر 1395/11/11
28 اعلام زمان مجمع 11-11-95 دریافت خبر 1395/11/11
29 اعلام زمان مجمع 10-11-95 دریافت خبر 1395/11/09
30 صورتجلسه مورخ 95/9/29 دریافت خبر 1395/10/04
31 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 95/7/6 توسط سازمان دریافت خبر 1395/08/03
32 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر 1395/07/13
33 حاظرین مجمع مورخ 95/7/6 دریافت خبر 1395/07/10
34 اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1395/07/04
35 صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر 1395/04/19
36 مجمع مورخ 94/11/25 دریافت خبر 1394/11/27
37 نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر 1394/11/11
38 تایید صورت جلسه مجمع امید نامه24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
39 تایید صورت جلسه مجمع 24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
40 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
41 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
42 مجمع سالیانه مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/09/29
43 صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر 1393/12/18
44 صورت جلسه مجمع 93/4/22 مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/12/06
45 صورت جلسه مجمع 93/4/4 مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر 1393/12/06
46 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/6/9 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
47 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1392/12/05
48 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
49 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ 91/11/04 دریافت خبر 1392/02/22
50 صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ 91/3/9 دریافت خبر 1391/06/28
51 قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر 1391/05/08
52 قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
53 قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
54 قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
55 قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
56 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
57 صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08