صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۳ صورت جلسه مجمع هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۴ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۵ دعوت به مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۶ روزنامه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۹ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۱ حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۱۲ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۳ روزنامه اطلاعات مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۱۴ تاییدیه سازمان برای مجمع ۴/۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۶ حاضرین مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۷ اطلاعیه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۱۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۱۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۲۰ اطلاعیه مجمع مورخ۹۶/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۲۱ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۲ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۳ صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۲۴ صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۲۵ حاضرین در مجمع ۹۶/۰۷/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۲۶ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۲۷ تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۲۸ تایید صورتجلسه ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۲۹ تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۳۰ تایید صورتجلسه مجمع ۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۱ تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۲ صورت جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۳۳ اطلاعیه مجمع ۲۷/۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۳۴ مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۳۵ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۳۶ دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۳۷ تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۳۸ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۳۹ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۰ اعلام زمان مجمع ۱۱-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۱ اعلام زمان مجمع ۱۰-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۴۲ صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۴۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۴۴ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۴۵ حاظرین مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۴۶ اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۴۷ صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۴۸ مجمع مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
۴۹ نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۰ تایید صورت جلسه مجمع امید نامه۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۱ تایید صورت جلسه مجمع ۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۲ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۳ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۴ مجمع سالیانه مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۵۵ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۵۶ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۲۲ مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۵۷ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۴ مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۵۸ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۶/۹ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۵۹ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۰ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۹۱/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
۶۲ صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ ۹۱/۳/۹ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
۶۳ قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۴ قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۵ قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۶ قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۷ قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۹ صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸