مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/07/09
2 مجمع سالیانه دریافت خبر 1397/07/01
3 روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/23
4 تاییدیه سازمان برای مجمع 4/3 دریافت خبر 1397/04/12
5 صورتجلسه مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/09
6 حاضرین مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/03
7 اطلاعیه مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/03/19
8 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-اساسنامه دریافت خبر 1396/08/29
9 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-امیدنامه دریافت خبر 1396/08/29
10 اطلاعیه مجمع مورخ96/08/06 دریافت خبر 1396/08/06
11 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
12 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
13 صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر 1396/07/11
14 صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر 1396/07/11
15 حاضرین در مجمع 96/07/03 دریافت خبر 1396/07/04
16 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/07/01
17 تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1396/06/08
18 تایید صورتجلسه 96/01/30 دریافت خبر 1396/06/08
19 تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/05/31
20 تایید صورتجلسه مجمع 2/24 دریافت خبر 1396/04/19
21 تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر 1396/04/19
22 صورت جلسه 1396/03/27 دریافت خبر 1396/03/28
23 اطلاعیه مجمع 27/3 دریافت خبر 1396/03/27
24 مجمع مورخ 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/30
25 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/02/24
26 دستور جلسه مجمع 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/04
27 تایید صورت جلسه مورخ 95/11/10 توسط سازمان دریافت خبر 1395/11/26
28 صورتجلسه مورخ 95/11/11 دریافت خبر 1395/11/20
29 صورتجلسه مورخ 95/11/10 دریافت خبر 1395/11/11
30 اعلام زمان مجمع 11-11-95 دریافت خبر 1395/11/11
31 اعلام زمان مجمع 10-11-95 دریافت خبر 1395/11/09
32 صورتجلسه مورخ 95/9/29 دریافت خبر 1395/10/04
33 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 95/7/6 توسط سازمان دریافت خبر 1395/08/03
34 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر 1395/07/13
35 حاظرین مجمع مورخ 95/7/6 دریافت خبر 1395/07/10
36 اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1395/07/04
37 صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر 1395/04/19
38 مجمع مورخ 94/11/25 دریافت خبر 1394/11/27
39 نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر 1394/11/11
40 تایید صورت جلسه مجمع امید نامه24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
41 تایید صورت جلسه مجمع 24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
42 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
43 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
44 مجمع سالیانه مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/09/29
45 صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر 1393/12/18
46 صورت جلسه مجمع 93/4/22 مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/12/06
47 صورت جلسه مجمع 93/4/4 مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر 1393/12/06
48 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/6/9 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
49 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1392/12/05
50 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
51 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ 91/11/04 دریافت خبر 1392/02/22
52 صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ 91/3/9 دریافت خبر 1391/06/28
53 قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر 1391/05/08
54 قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
55 قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
56 قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
57 قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
58 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
59 صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08