صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳ روزنامه رسمی تغییر امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۴ صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۶ صورت جلسه مجمع هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۷ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۸ دعوت به مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۹ روزنامه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۱۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۱۱ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۱۲ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۳ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۴ حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۱۵ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۶ روزنامه اطلاعات مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۱۷ تاییدیه سازمان برای مجمع ۴/۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۹ حاضرین مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۰ اطلاعیه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۲۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۲۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۲۳ اطلاعیه مجمع مورخ۹۶/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۲۴ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۵ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۶ صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۲۷ صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۲۸ حاضرین در مجمع ۹۶/۰۷/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۲۹ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۳۰ تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۳۱ تایید صورتجلسه ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۳۲ تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۳۳ تایید صورتجلسه مجمع ۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۴ تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۵ صورت جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۳۶ اطلاعیه مجمع ۲۷/۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۳۷ مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۳۸ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۳۹ دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۴۰ تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۴۱ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۴۲ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۳ اعلام زمان مجمع ۱۱-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۴ اعلام زمان مجمع ۱۰-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۴۵ صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۴۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۴۷ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۴۸ حاظرین مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۴۹ اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۵۰ صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۱ مجمع مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
۵۲ نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۳ تایید صورت جلسه مجمع امید نامه۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۴ تایید صورت جلسه مجمع ۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۵ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۷ مجمع سالیانه مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۵۸ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۵۹ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۲۲ مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۶۰ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۴ مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۶۱ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۶/۹ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۲ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۳ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۹۱/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
۶۵ صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ ۹۱/۳/۹ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
۶۶ قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۷ قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۸ قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۹ قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۰ قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۲ صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸