صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۳ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۶ روزنامه رسمی تغییر امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۷ صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۹ صورت جلسه مجمع هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۰ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۱۱ دعوت به مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۱۲ روزنامه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۱۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۱۴ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۱۵ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۶ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۷ حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۱۸ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۹ روزنامه اطلاعات مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۲۰ تاییدیه سازمان برای مجمع ۴/۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۲ حاضرین مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۳ اطلاعیه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۲۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۲۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۲۶ اطلاعیه مجمع مورخ۹۶/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۲۷ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۸ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۹ صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۳۰ صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۳۱ حاضرین در مجمع ۹۶/۰۷/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۳۲ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۳۳ تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۳۴ تایید صورتجلسه ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۳۵ تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۳۶ تایید صورتجلسه مجمع ۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۷ تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۸ صورت جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۳۹ اطلاعیه مجمع ۲۷/۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۴۰ مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۴۱ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۴۲ دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۴۳ تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۴۴ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۴۵ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۶ اعلام زمان مجمع ۱۱-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۷ اعلام زمان مجمع ۱۰-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۴۸ صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۴۹ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۵۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۵۱ حاظرین مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۵۲ اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۵۳ صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۴ مجمع مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
۵۵ نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۶ تایید صورت جلسه مجمع امید نامه۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۷ تایید صورت جلسه مجمع ۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۸ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۹ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۶۰ مجمع سالیانه مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۶۱ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۶۲ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۲۲ مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۶۳ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۴ مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۶۴ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۶/۹ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۵ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۶ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۹۱/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
۶۸ صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ ۹۱/۳/۹ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
۶۹ قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۰ قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۱ قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۲ قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۳ قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۵ صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸