صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳ حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۴ دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ ۹۹/۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۵ روزنامه رسمی تغییر امضا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۷ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۸ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۱ روزنامه رسمی تغییر امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۲ صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱۴ صورت جلسه مجمع هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۵ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۱۶ دعوت به مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۱۷ روزنامه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۱۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۱۹ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۲۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۲۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۲۲ حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۲۳ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۲۴ روزنامه اطلاعات مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۲۵ تاییدیه سازمان برای مجمع ۴/۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۷ حاضرین مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۸ اطلاعیه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۲۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۳۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۳۱ اطلاعیه مجمع مورخ۹۶/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۳۲ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۳۳ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۳۴ صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۳۵ صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۳۶ حاضرین در مجمع ۹۶/۰۷/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۳۷ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۳۸ تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۳۹ تایید صورتجلسه ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۴۰ تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۴۱ تایید صورتجلسه مجمع ۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۴۲ تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۴۳ صورت جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۴۴ اطلاعیه مجمع ۲۷/۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۴۵ مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۴۶ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۴۷ دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۴۸ تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۴۹ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۵۰ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۵۱ اعلام زمان مجمع ۱۱-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۵۲ اعلام زمان مجمع ۱۰-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۵۳ صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۵۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۵۵ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۵۶ حاظرین مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۵۷ اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۵۸ صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۹ مجمع مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
۶۰ نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۶۱ تایید صورت جلسه مجمع امید نامه۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۶۲ تایید صورت جلسه مجمع ۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۶۳ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۶۴ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۶۵ مجمع سالیانه مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۶۶ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۶۷ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۲۲ مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۶۸ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۴ مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۶۹ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۶/۹ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۷۰ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۷۱ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۷۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۹۱/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
۷۳ صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ ۹۱/۳/۹ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
۷۴ قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۵ قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۶ قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۷ قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۸ قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۷۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۸۰ صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸