صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۲ صورت جلسه مجمع هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۳ حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۴ دعوت به مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۵ روزنامه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۶ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۸ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۹ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۹۷/۵/۸ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۱۰ حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۱۱ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۲ روزنامه اطلاعات مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۱۳ تاییدیه سازمان برای مجمع ۴/۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۵ حاضرین مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۶ اطلاعیه مجمع مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۱۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۱۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۸/۶-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۱۹ اطلاعیه مجمع مورخ۹۶/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۲۰ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۱ تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۲ صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۲۳ صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۲۴ حاضرین در مجمع ۹۶/۰۷/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۲۵ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۲۶ تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۲۷ تایید صورتجلسه ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۲۸ تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۲۹ تایید صورتجلسه مجمع ۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۰ تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۳۱ صورت جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۳۲ اطلاعیه مجمع ۲۷/۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۳۳ مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۳۴ اطلاعیه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۳۵ دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۳۶ تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۳۷ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۳۸ صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۳۹ اعلام زمان مجمع ۱۱-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۴۰ اعلام زمان مجمع ۱۰-۱۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۴۱ صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۴۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۴۳ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۴۴ حاظرین مجمع مورخ ۹۵/۷/۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۴۵ اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۴۶ صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۴۷ مجمع مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
۴۸ نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۴۹ تایید صورت جلسه مجمع امید نامه۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۰ تایید صورت جلسه مجمع ۲۴/۹/۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵۱ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۲ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۳ مجمع سالیانه مورخ ۹۴/۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۵۴ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۵۵ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۲۲ مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۵۶ صورت جلسه مجمع ۹۳/۴/۴ مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۵۷ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۶/۹ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۵۸ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۵۹ صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ ۹۲/۹/۵ مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۹۱/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
۶۱ صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ ۹۱/۳/۹ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
۶۲ قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۳ قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۴ قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۵ قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۶ قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
۶۸ صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۸