مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1397/09/07
2 تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -امیدنامه دریافت خبر 1397/08/14
3 تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع سالیانه -اساسنامه دریافت خبر 1397/08/14
4 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به 97/5/8 (امیدنامه) دریافت خبر 1397/07/25
5 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به 97/5/8 (اساسنامه) دریافت خبر 1397/07/25
6 حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/07/09
7 مجمع سالیانه دریافت خبر 1397/07/01
8 روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/23
9 تاییدیه سازمان برای مجمع 4/3 دریافت خبر 1397/04/12
10 صورتجلسه مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/09
11 حاضرین مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/04/03
12 اطلاعیه مجمع مورخ 97/04/03 دریافت خبر 1397/03/19
13 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-اساسنامه دریافت خبر 1396/08/29
14 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/8/6-امیدنامه دریافت خبر 1396/08/29
15 اطلاعیه مجمع مورخ96/08/06 دریافت خبر 1396/08/06
16 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
17 تایید سازمان بورس مجمع سالانه دریافت خبر 1396/07/18
18 صورتجلسه مجمع سالانه-امیدنامه دریافت خبر 1396/07/11
19 صورتجلسه مجمع سالانه-اساسنامه دریافت خبر 1396/07/11
20 حاضرین در مجمع 96/07/03 دریافت خبر 1396/07/04
21 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/07/01
22 تایید تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1396/06/08
23 تایید صورتجلسه 96/01/30 دریافت خبر 1396/06/08
24 تایید صاحبان امضاء توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/05/31
25 تایید صورتجلسه مجمع 2/24 دریافت خبر 1396/04/19
26 تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها دریافت خبر 1396/04/19
27 صورت جلسه 1396/03/27 دریافت خبر 1396/03/28
28 اطلاعیه مجمع 27/3 دریافت خبر 1396/03/27
29 مجمع مورخ 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/30
30 اطلاعیه مجمع دریافت خبر 1396/02/24
31 دستور جلسه مجمع 96/01/30 دریافت خبر 1396/02/04
32 تایید صورت جلسه مورخ 95/11/10 توسط سازمان دریافت خبر 1395/11/26
33 صورتجلسه مورخ 95/11/11 دریافت خبر 1395/11/20
34 صورتجلسه مورخ 95/11/10 دریافت خبر 1395/11/11
35 اعلام زمان مجمع 11-11-95 دریافت خبر 1395/11/11
36 اعلام زمان مجمع 10-11-95 دریافت خبر 1395/11/09
37 صورتجلسه مورخ 95/9/29 دریافت خبر 1395/10/04
38 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 95/7/6 توسط سازمان دریافت خبر 1395/08/03
39 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا دریافت خبر 1395/07/13
40 حاظرین مجمع مورخ 95/7/6 دریافت خبر 1395/07/10
41 اعلام زمان مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1395/07/04
42 صورتجلسه مجمع هزینه های صندوق دریافت خبر 1395/04/19
43 مجمع مورخ 94/11/25 دریافت خبر 1394/11/27
44 نامه تایید سازمان جهت هزینه متولی و حسابرس دریافت خبر 1394/11/11
45 تایید صورت جلسه مجمع امید نامه24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
46 تایید صورت جلسه مجمع 24/9/94 دریافت خبر 1394/11/11
47 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
48 صورت جلسه مجمع مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/10/01
49 مجمع سالیانه مورخ 94/9/24 دریافت خبر 1394/09/29
50 صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر 1393/12/18
51 صورت جلسه مجمع 93/4/22 مربوط به تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/12/06
52 صورت جلسه مجمع 93/4/4 مربوط به لغو رکن ضامن نقد شوندگی دریافت خبر 1393/12/06
53 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/6/9 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
54 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1392/12/05
55 صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/9/5 مربو ط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1392/12/05
56 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ 91/11/04 دریافت خبر 1392/02/22
57 صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مؤرخ 91/3/9 دریافت خبر 1391/06/28
58 قبولی سمت کارگزار صندوق صبا ( کارگزاری صبا تامین) دریافت خبر 1391/05/08
59 قبولی سمت مدیر سرمایه گذاری صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
60 قبولی سمت حسابرس صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
61 قبولی سمت متولی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
62 قبولی سمت مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
63 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08
64 صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت تمدید فعالیت صندوق صبا دریافت خبر 1391/05/08