رديف نام تعداد
1 کارگزاری صبا تامین 900
2 سرمایه گذاری صبا تامین 100