ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/07 145,633 80.89 % 20,049 11.14 % 0 0 % 634 0.35 % 13,722 7.62 % 61,471 34.14 %
2 1396/11/06 151,731 83.9 % 20,019 11.07 % 0 0 % 634 0.35 % 8,461 4.68 % 62,050 34.31 %
3 1396/11/05 151,731 83.91 % 20,008 11.06 % 0 0 % 634 0.35 % 8,461 4.68 % 62,050 34.31 %
4 1396/11/04 151,731 83.91 % 19,998 11.06 % 0 0 % 634 0.35 % 8,461 4.68 % 62,050 34.32 %
5 1396/11/03 154,694 85.64 % 19,967 11.05 % 0 0 % 3,634 2.01 % 2,327 1.29 % 66,580 36.86 %
6 1396/11/02 153,983 85.59 % 19,972 11.1 % 0 0 % 3,634 2.02 % 2,326 1.29 % 66,591 37.01 %
7 1396/11/01 153,171 85.53 % 19,962 11.15 % 0 0 % 3,634 2.03 % 2,321 1.3 % 66,283 37.01 %
8 1396/10/30 154,196 85.35 % 19,898 11.01 % 0 0 % 3,634 2.01 % 2,931 1.62 % 66,935 37.05 %
9 1396/10/29 154,284 85.09 % 19,907 10.98 % 0 0 % 3,634 2 % 3,493 1.93 % 67,509 37.23 %
10 1396/10/28 154,284 85.09 % 19,897 10.97 % 0 0 % 3,634 2 % 3,492 1.93 % 67,509 37.23 %