ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/07 145,633 80.89 % 20,049 11.14 % 634 0.35 % 13,722 7.62 % 61,471 34.14 %
2 1396/11/06 151,731 83.9 % 20,019 11.07 % 634 0.35 % 8,461 4.68 % 62,050 34.31 %
3 1396/11/05 151,731 83.91 % 20,008 11.06 % 634 0.35 % 8,461 4.68 % 62,050 34.31 %
4 1396/11/04 151,731 83.91 % 19,998 11.06 % 634 0.35 % 8,461 4.68 % 62,050 34.32 %
5 1396/11/03 154,694 85.64 % 19,967 11.05 % 3,634 2.01 % 2,327 1.29 % 66,580 36.86 %
6 1396/11/02 153,983 85.59 % 19,972 11.1 % 3,634 2.02 % 2,326 1.29 % 66,591 37.01 %
7 1396/11/01 153,171 85.53 % 19,962 11.15 % 3,634 2.03 % 2,321 1.3 % 66,283 37.01 %
8 1396/10/30 154,196 85.35 % 19,898 11.01 % 3,634 2.01 % 2,931 1.62 % 66,935 37.05 %
9 1396/10/29 154,284 85.09 % 19,907 10.98 % 3,634 2 % 3,493 1.93 % 67,509 37.23 %
10 1396/10/28 154,284 85.09 % 19,897 10.97 % 3,634 2 % 3,492 1.93 % 67,509 37.23 %